Asset Publisher Asset Publisher

Nabór na stanowisko księgowy

Nadleśnictwo Żołędowo ogłasza nabór na stanowisko: księgowy

Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne o kierunku rachunkowość i finanse, lub wyższe i podyplomowe o kierunku rachunkowość i finanse.
2. Posiadanie pełni praw cywilnych i obywatelskich oraz brak karalności za przestępstwa z chęci zysku lub innych pobudek.
3. Minimum 1 rok pracy  w księgowości z wykształceniem średnim, preferowane wykształcenie wyższe i 3 lata pracy   
4. Umiejętność obsługi komputera i programów biurowych.
5. Pożądane cechy osobowości: sumienność, punktualność, systematyczność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Opis stanowiska:
1. Dekretowanie i księgowanie faktur.
2. Rozliczanie podatku VAT i sporządzanie deklaracji podatkowych.
3. Prowadzenie kont rozrachunkowych.
4. Naliczanie odsetek.
5. Inne czynności przydzielone przez głównego księgowego.

Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż zawodowy - oryginały dokumentów do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
3. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw cywilnych i obywatelskich oraz niekaralności za przestępstwa z chęci zysku lub innych niskich pobudek opatrzonych własnoręcznym podpisem.
4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu naboru zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 922) opatrzone własnoręcznym podpisem.

Określenie terminu i miejsca składania ofert:
1.    Wymagane dokumenty, zawierające  adres do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego, należy przesłać na adres Nadleśnictwo Żołędowo, Żołędowo ul. Parkowa 4 A 86-031 Osielsko lub złożyć w sekretariacie w terminie do 16 października 2017 r. do godz. 12 w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Nabór na księgowego". W przypadku nadesłania pocztą decyduje data wpływu do sekretariatu nadleśnictwa.
 2. Po analizie złożonych dokumentów, wybrani kandydaci do dalszego postępowania kwalifikacyjnego  zostaną zaproszeni na rozmowę do 20 października 2017 r.
 3. Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Dokumenty przesłane po podanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane i bez otwierania odesłane  na adres korespondencyjny adresata.
 4. Osoby, które nie zakwalifikowały się do zatrudnienia zobowiązuje się do odbioru złożonych  dokumentów w sekretariacie w terminie do 15 listopada 2017 r. , po tym terminie będą zniszczone.

Informacje dodatkowe:
1. Oferujemy dobre warunki pracy oraz możliwość rozwoju i szkoleń.
2. Umowa o pracę na okres około 1 roku z możliwością  zatrudnienia na czas nieokreślony od dnia 01 listopada 2017 roku.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Żołędowo może unieważnić nabór na ww. stanowisko bez podania przyczyny.