Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty prawidłowej gospodarki leśnej

W 2002 roku otrzymaliśmy międzynarodowy certyfikat FSC nadawany przez Radę ds. Zrównoważonej Gospodarki Leśnej (Forest Stewardship Council)

Potwierdza on, że lasy na naszym terenie są zarządzane poprawnie na każdym etapie - od wysiania nasion w szkółkach leśnych, poprzez wszelkie zabiegi hodowlane i ochronne prowadzone w drzewostanach, do wycinki i sprzedaży drewna włącznie. Przedmiotem oceny audytorów są oprócz gospodarki leśnej zagadnienia z zakresu: ochrony przyrody, udostępniania lasów dla społeczeństwa, praw pracowniczych, planowania i dokumentowania działalności, relacji z lokalnym społeczeństwem i inne.

 

  

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców drewna, poddała się ocenie w systemie certyfikacji PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification). Niezależni audytorzy sprawdzili zgodność prowadzonej gospodarki leśnej przez jednostki RDLP w Toruniu z polskimi kryteriami i wskaźnikami trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów. Pozytywny wynik audytu pozwala toruńskiej dyrekcji legitymować się już drugim certyfikatem, obok certyfikatu FSC.

W dniach 7 i 17-18 listopada 2011 r. audytorzy z Urzędu Dozoru Technicznego odwiedzili nadleśnictwa: Czersk, Jamy, Osie,  Toruń, Woziwoda i Żołędowo, sprawdzając zgodność systemu zarządzania RDLP z sześcioma kryteriami audytu. Były nimi utrzymanie, wzmocnienie oraz powiększanie i podnoszenie wartości zasobów leśnych, zachowanie i ochrona różnorodności biologicznej, utrzymanie społeczno-ekonomicznych funkcji lasów i inne. Audytowi poddano również system zarządzania i nadzoru biura toruńskiej dyrekcji.

18 listopada audytorzy, podczas audytu końcowego, stwierdzili spełnienie wszystkich kryteriów audytu. W ślad za pozytywnym jego wynikiem zarekomendowali oni Radzie PEFC Polska Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu do przyznania jej certyfikatu PEFC.

Podczas narady nadleśniczych zorganizowanej 15 grudnia br. w Solcu Kujawskim, podsumowującej mijający rok, przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego w Bydgoszczy i Warszawie, Marek Matusiak i Olaf Henrykowski oficjalnie przekazali na ręce dyrektora RDLP w Toruniu Janusza Kaczmarka certyfikat PEFC. Formalnie certyfikacja została udzielona 28 listopada br. i wygasa 27 listopada 2014 r.